جایگاه قصر و حصر در علم معانی
جایگاه قصر و حصر در علم معانی

فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، ، صفحه 109-122

چکیده
  این پژوهش گامی در جهت بازبینی، نقد و تبیین جایگاه حصرو قصر به عنوان یکی از فصول مهم فنّ معانی و از ابزارهای بلاغی کارآمد در تحلیل متون است. این مبحث که مربوط به سطوح درونی کلام و لایه‌های پنهان اندیشة ...  بیشتر