مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی
مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی

ذوالفقار علامی؛ فریبا کیانیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 89-110

چکیده
  از میان پیروان سعدی تنها کسی که در پیروی از شیوة نگارش وی در گلستان گوی توفیق را از همگان ربود، قائم مقام فراهانی، نویسندة منشآت است که با درک روح زبان سعدی و رمز و راز آن،- تأثّر و نه تقلید- توانست نثری ...  بیشتر