تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطایبه (نمونة مورد مطالعه: کاریکلماتورهای پرویز شاپور)
تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک) در طنز و مطایبه (نمونة مورد مطالعه: کاریکلماتورهای پرویز شاپور)

فاطمه تسلیم جهرمی؛ یحیی طالبیان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  گروتسک  (Grotesque)مفهوم، فن یا سبکی در هنر و ادبیات است که در آن ادیب یا هنرمند تلاش می‌کند دو حس ناسازگار ترس (دلهره یا انزجار) و خنده (طنز و مطایبه) را هم زمان به مخاطب خویش القا کند. این مفهوم امروزه توصیف ...  بیشتر
ویژگیهای زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها
ویژگیهای زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها

یحیی طالبیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 13-40

چکیده
  طنزنویسان معمولاً از زبان ادبی که با ظرافتها و نوآوریهای زبانی درآمیخته می شود، سود می­جویند. از این رو، طنز هر چه هنجارشکن تر و از عنصرآشنایی زدایی بهره‌ورتر باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزایش می­یابد. ...  بیشتر