مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ
مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 63-74

چکیده
  یکی از شگردهای صائب نظیره‌گویی است. در دیوان او به نام حدود هشتاد شاعر اشاره شده است. بعد از مولوی، بیشترین استقبال و اقتفاهای صائب از حافظ است. صائب بیست و نه غزل را به استقبال غزل‌های حافظ سروده که در ...  بیشتر