بررسی درنگ شعری در وزن شعر فارسی
بررسی درنگ شعری در وزن شعر فارسی

عباس جاهدجاه

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 59-68

چکیده
  درنگ شعری (Caesura)، وقفه یا مکث در سطری از شعر است که میتوان آن را در اشعار زبانهای مختلف یافت؛ در شعر فارسی، تا کنون چندان به مبحث درنگ توجه نشده و رابطهی آن با وزن شعر، تبیین نگردیده است. در شعر عروضی فارسی، ...  بیشتر
دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه
دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-62

چکیده
  روایت شاهنامه با وجود اطناب و کندی، در موارد زیادی نیز با ایجاز و شتاب همراه شده است. بررسی ابیات شاهنامه نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم ایجاد شتاب در این روایت، به‌کارگیری شگردهایی در عرصه داستان ‌پردازی ...  بیشتر