بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی
بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی

محمّد رضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروز زاده چگینی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 1-14

چکیده
  این مقاله که بخشی از رسالة «ریخت شناسی قصیده در ادب فارسی» نوشتة نگارنده است، تحقیقی در باب وزن‌ها و بحرهای استفاده شده در قصاید ادب فارسی است که از قرن چهارم تا دورة معاصر (بهار) را در بر می‌گیرد. ...  بیشتر