اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها
اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها

قهرمان شیری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 15-36

چکیده
  در ادبیات کهن فارسی، ابهام مقام چندان مهمی ندارد. تنها در هنگام مطرح کردن صنعت محتمل الضدّین که همیشه در کنار آن دو نام مترادف دیگر؛ یعنی توجیه و ذووجهین نیز قرار داده می‌شود، گاهی نیز به کلمه ابهام اشاره ...  بیشتر