ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی
ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی

محمد حکیم آذر

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 37-54

چکیده
  تشبیه مرکّب گونه‌ای از تشبیه است که در آن دو هیأت به یکدیگر مانند می‌شوند. مشبّهٌ به در این تشبیه، بیش از یک جزء و تصویر حاصل از تشبیه، مرکّب است. در تشبیه مرکّب، عناصر متعدّدی از مشبّهٌ به مورد نظر شاعر ...  بیشتر