تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال
تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

احمد کریمی؛ کلثوم وقاری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  صور خیال، بیان غیرمستقیم معنای پوشیده، در پس کلمات است و شاعران برجسته،  به ارزش تصویر پردازی بجا، بموقع و به اقتضای کلام آگاه‌اند. آثار سیّد حسن حسینی، از نظر صور خیال بسیار غنی است. در این مقاله کوشش ...  بیشتر