نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی
نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی

علی سینا رخشنده مند

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 117-138

چکیده
  در باب استعاره و صورت‌های گوناگون آن، در کتب بلاغت بحث‌ها و نکته‌ها آورده‌اند و از دیدگاههای مختلف استعاره را تقسیم بندی کرده‌اند. یکی از بحث انگیزترین مباحث، موضوع استعاره تمثیلیه است که گاهی با ...  بیشتر