«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی
«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 27-46

چکیده
  در پژوهش حاضر نگارندگان با تکیه بر دستور زبان عربی و فارسی و نیز بر اساس مطالعات دستورپژوهان و فرهنگ‌نویسان دو زبان، به بررسی مفهوم تعلیل به عنوان یکی از مهم‌ترین معانی مشترک حروف جرّ عربی و حروف اضافه ...  بیشتر