تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی
تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی

فاطمه مدرسی؛ علی صمدی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
  رمانتیسم جنبشی ادبی است که در اواخر قرن هیجدهم از انگلستان آغاز شد و اوایل  قرن نوزدهم زمانی که به اغلب کشورهای اروپایی، اروپای شرقی و حتی روسیه گسترش یافت به شکل یک مکتب ادبی ظهور کرد. این مکتب تأثیر ...  بیشتر