بازگشت ادبی در شعر فارسی افغانستان
بازگشت ادبی در شعر فارسی افغانستان

اسماعیل شفق؛ رضا چهرقانی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 53-68

چکیده
  نهضت بازگشت ادبی در نیمه دوم قرن دوازدهم به همّت و اشارت شاعرانی از قبیل مشتاق (ف 1165ق) و شعله اصفهانی (ف1160ق) پدید آمد. انگیزه بنیانگذاران نهضت بازگشت، احیای شعر فارسی و نجات دادن آن از انحطاط و ابتذال سبک ...  بیشتر