معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی
معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 69-92

چکیده
   «مطلع» از متون بلاغی ـ عروضی قرن یازدهم هجری است که رضی‌الدّین محمد‌ بن محمد‌شفیع مستوفی از وزرای ادیب عصر صفویه، آن را به نگارش درآورده ­است. این اثر به اشاره خلیفه سلطان مازندرانی، وزیر ...  بیشتر