بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری
بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری

محمّدرضا نجاریان؛ احمد حیدری

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 113-128

چکیده
  ترجمۀ تفسیر طبری، فراهم آمده در زمان سامانیان، قدیمی‌ترین ترجمۀ فارسی قرآن و از قدیمی‌ترین کتب نثر فارسی است. بررسی ویژگیهای نثر این کتاب که مطابق با نثر معیار آن روز و دور از حالت روایی و شاعرانه است، ...  بیشتر