زبانه‌ای از زبان نظامی
زبانه‌ای از زبان نظامی

حیدر علی دهمرده

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-96

چکیده
  در اثری ادبی- هنری تا نوشته ساختار منطقی مستحکمی نداشته باشد، اجزای اثر جایگاه ویـژۀ خود را نیافته و چنان که باید به زیبایی و تأثیر دست نمی‌یابند و در نهایت به شکل ایده‌آل هنری راه پیدا نمی‌کند. اوج شگرف ...  بیشتر