نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی
نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 35-48

چکیده
  صنعت های بدیعی افزون بر کارکردهای زیباشناسانه ی خود تأثیرات گوناگونی بر کلام می گذارند. موسیقی درونی یکی از اثرات صنایع بدیعی است که می تواند نقش مهمی در زیباسازی کلام و تأثیر آن بر مخاطب داشته باشد. منظور ...  بیشتر