بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی
بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 149-160

چکیده
  غالب دهلوی معروفترین سخن‌سرای قرن سیزدهم هـ.ق. در هند است. در آن سرزمین او را لسان الغیب و شهنشاه سخن می‌نامند . غالب 334 غزل فارسی خود را در 20 وزن سروده ‌است؛ 85 درصد غزل‌های او در شش وزن پرکاربرد کل غزل ...  بیشتر