سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری
سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری

تقی اجیه؛ آزاده پوده

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 81-96

چکیده
  در این مقاله به سبک‌شناسی چند رسالۀ برگزیده از خواجه‌عبدالله انصاری پرداخته شده است. توجه به ویژگی‌های  سبک‌شناختی در سده اخیر در میان ادیبان و سخنوران اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه سبک ادبی هر نویسنده ...  بیشتر