انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی
انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 1-34

چکیده
  محمّدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران معاصر ماست که هم در حوزۀ نقد و تصحیح متون هم در حوزۀ شعر و شاعری و تحقیقات ادبی دستی توانا دارد. توغّل او در میراث شعری و فرهنگی و تنوّع مطالعات او سبب شده است که در ...  بیشتر