انواع «ی» در زبان فارسی امروز
انواع «ی» در زبان فارسی امروز

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 49-58

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که در دستور زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مبحث چندگونگی «ی» در این زبان است، «یائی» که هم در مقام واژه، هم در مقام تکواژ تأثیر فراوانی بر غنای زبان فارسی دارد اما ...  بیشتر