مقایسه غزل «تقویمها»ی امین پور با غزل «قسمت» قزوه براساس سبک شناسی ساختاری
مقایسه غزل «تقویمها»ی امین پور با غزل «قسمت» قزوه براساس سبک شناسی ساختاری

احمد رضایی؛ سمیه خورشیدی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 15-32

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و مقایسۀ دو غزل در زمینۀ دفاع مقدس، یکی از قیصر امین‌پور با نام «تقویم‌ها» و دیگری غزل «قسمت» از علیرضا قزوه، در چهارچوب سبک‌شناسی ساختاری پرداخته است. سبک‌شناسی ساختاری ...  بیشتر