گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس
گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس

مینا بهنام؛ ابوالقاسم قوام؛ محمد تقوی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 33-48

چکیده
  ادبیات به عنوان رسانه‌ای کلامی که دارای شخصیتهای انسانی است، سرشار از نشانه‌های غیر‌کلامی از جمله علایم زبان بدن است. کاربرد این زبان دلالی در غزلیات شمس قابل توجه است. مولوی در این اثر اغلب از باب حفظ ...  بیشتر