رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی
رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی

احمد گلی؛ ویدا دستمالچی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 33-46

چکیده
  شطحیّات به دلیل پیوند گسترده ای که با تجارب روحی و ضمیر ناخودآگاه، زبان و ادبیّات، دین و تجارب مذهبی، اجتماع و شرایط فرهنگی دارند، در مواجهه با تفسیر، اغلب پیچیده و گاه بی معنا قلمداد می شوند. حال آنکه ...  بیشتر