زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق
زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 109-126

چکیده
  شعر فارسی در سیر تاریخی خویش از عوامل بسیاری تأثیر پذیرفت که از جمله آنها عناصر زبان عامیانه است، البته تأثیر این عناصر در همه ادوار ادب فارسی به یک اندازه نیست. زبان عامیانه به عنوان گونه­ای زبان زیرِمعیار ...  بیشتر