مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی
مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فاطمه شاوردی شهرکی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 31-42

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیندهای رایج در دو نوع واژه­های مشتق و مرکب است. بدین منظور، با مراجعه به یک فرهنگ 40,000 واژه­ای (مشیری، 1388) داده­های مورد نیاز برای این پژوهش، جمع­آوری و پس از تفکیک حدود 4034 ...  بیشتر