تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی
تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 43-70

چکیده
  انوری استاد قصیده‌سرایی و به‌ گفتۀ آذربیگدلی یکی از سه پیامبر شعر فارسی است. پژوهش حاضر براساس تحلیل اصطلاحات شعر و شاعری در دیوان وی با توجه به کتاب‌های بلاغی موجود و مطابق الگویی است که شاعر در دیوان ...  بیشتر