«بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی»
«بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی»

نجمه دری؛ سمیه رضایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94167.0

چکیده
  وزن شعر یکی از عوامل جدایی‌ناپذیر آن است که باید متناسب با مضمون و دیگر عناصر شعر انتخاب شود. حکیم سنایی، شاعر بزرگ اوایل قرن ششم، اشعار بسیاری از جمله قصیده، غزل، مثنوی و رباعی از خود به یادگار گذشته ...  بیشتر