تحلیل بلاغی حوزه‌های تصویری شعر فاضل نظری
تحلیل بلاغی حوزه‌های تصویری شعر فاضل نظری

محبوبه همتیان؛ افسانه غفوری

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119938.1741

چکیده
  ایجاد تحول در کلام غیرادبی و تبدیل آن به سخن مخیل فرایندی است که با کمک ابزارهای بلاغی چون تشبیه، استعاره و ... شکل می‌گیرد. تصویر که انعکاس اندیشه‌ها، عواطف، احساسات، باورها، اعتقادات، ویژگی‌های شخصیتی ...  بیشتر