آرایۀ تشخیص از نگاهی دیگر
آرایۀ تشخیص از نگاهی دیگر

سیدشاهرخ موسویان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116445.1596

چکیده
  بدون شک تشبیه، قلب ادبیات است. ازآنجاکه آرایۀ «تشخیص» زیرساختی تشبیهی دارد، پرداختن به ابعاد گوناگون این آرایۀ ادبی همواره ارزشمند است. بلاغیون گذشته و معاصر همواره به گونه‌ای و هریک به‌اندازه‌ای ...  بیشتر