قیدهای آغازین‌، عنصری از الگوی وصفی- روایی در شعرِ نیما
قیدهای آغازین‌، عنصری از الگوی وصفی- روایی در شعرِ نیما

علی اکبر باقری خلیلی؛ امیر حسین بهمنی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20566

چکیده
  قید به سبب جایگاه لغزانش در جمله‌، کارکردهای گوناگونی دارد‌. در شعر سنتی‌، جایگاه قید در بیت‌، مقیّد به چارچوب تساوی مصراع‌ها و نظام قافیه است؛ اما جایگاه قید در شعر نو محدودیّت شعر سنّتی را ندارد‌. ...  بیشتر