گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا
گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا

محمدرضا نصر اصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-128

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119723.1729

چکیده
  «تعلیق و انتظار» کیفیتی ناظر بر پیچیدگی، بحران و گره‌خوردن حوادث داستان است که خواننده را به پرسش و پیگیری ادامة داستان وامی‌دارد. این صفت ازجمله تکنیک‌ها و عناصر حذف‌ناشدنی داستان‌های مدرن ...  بیشتر