بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی
بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22108/liar.2019.119922.1739

چکیده
  ادبیات هر ملتی متأثر از فرهنگ و باورهای اجتماعی است و تأثیر اجتماع بر ادبیات، امری مسلّم است. زن که نیمی از پیکرة اجتماع بشری است، در شکل‌های مختلفی ازقبیل: زن در شکل نوعی خود، مادر، دختر، معشوق، و ممدوح ...  بیشتر
بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی
بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی

نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

چکیده
  بررسی دیوان خاقانی به تصحیح علی عبدالرّسولی گویای آن است که تشخیص اوزان و بحور عروضی موارد قابل تأمّلی دارد که ناشی از سهوهای مصحّح است. این کاستی­ها اگرچه در کنار رنج و دقت نظر آن استاد زنده­یاد در ...  بیشتر