بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر
بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.22108/liar.2018.101738.1044

چکیده
  استعاره و هنر تصویرگری یکی از کارآمدترین ابزار هنری است که از دیرباز توجه شاعران و سخنوران را به خود معطوف کرده است. در شعر عاشورایی که شاعر با اعتقاد و ایمان قلبی قیام عاشورا را توصیف و تحلیل می‌کند، ...  بیشتر