سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان
سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان

حامد صدقی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  در میان گونه­ های مختلف آثار ادبی، مقامات با توجه به ساختار ویژه­ای که دارد علاوه بر عناصر ادبی عاطفه، خیال، اسلوب و اندیشه، دارای عناصر داستانی از جمله پیرنگ، شخصیت، کشمکش، زاویة دید، صحنه و به­ویژه ...  بیشتر