پژوهشی در زندگی سراج‌الدین قمری آملی
پژوهشی در زندگی سراج‌الدین قمری آملی

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22108/liar.2020.118496.1678

چکیده
  سراج‌الدین قمری آملی شاعر قصیده‌سرای نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری قمری است. دیوان شعر او را یدالله شکری تصحیح کرده است. مصحّح دیوان بر آن است که قمری چون ناصرخسرو و سنایی، دو دورة زندگی داشته است؛ ...  بیشتر