شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر
شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر

حجت قهرمانی؛ ترلان قلی یو؛ یعقوب نوروزی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.22108/liar.2018.105302.1196

چکیده
  شمس قیس رازی با اثر گرانقدر خویش، المعجم فی معاییر اشعار العجم، از بزرگ‌ترین منتقدان و ادبای ایرانی بعد از حمله خانمان­سوز مغول است. او در این اثر دیدگاه‌های انتقادی خود را در زمینة وزن، قافیه، الفاظ ...  بیشتر