بررسی نوآوری و کهن‌گرایی واژگانی در آثار برخی از روایت‌گران دفاع مقدس
بررسی نوآوری و کهن‌گرایی واژگانی در آثار برخی از روایت‌گران دفاع مقدس

افسانه درمیانی؛ حسین آقاحسینی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22108/liar.2018.107121.1268

چکیده
  شاعران و نویسندگان برای بیان احساسات و منظور خود گاه از کلمات و اصطلاحات کهن در زبان و ادبیات فارسی بهره می‌برند (کهن‌گرایی) و گاه به نوآوری‌های متعدد در زمینة خلق واژه و ترکیب روی می‌آورند و بدین ترتیب ...  بیشتر