رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)
رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)

بهجت فروغی مقدم؛ تقی اجیه

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115083.1549

چکیده
  اهل معرفت در تدوین آثار خود از قرآن بسیار استفاده کرده و به تناسب موضوع، به‌صورت آشکار و پنهان، آیات، داستانها، واژه‌ها و اصطلاحات آن را به‌منظور استناد و استشهاد و معمولاً با دیدگاهی تأویلی در متن ...  بیشتر