تاریخ در ماده‌تاریخ براساس نظریة رمزگردانی
تاریخ در ماده‌تاریخ براساس نظریة رمزگردانی

حسین مسجدی اصفهانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22108/liar.2018.108360.1285

چکیده
  ماده‌تاریخ[1]، تبدیل اعداد و ارقامِ تاریخ به حروف و واژه‌ها و عبارت‌های معنادار است. این فن به‌تدریج و بر اثر تحولات و رشدی که داشت، به‌ویژه در دورة صفویّه و قاجار تبدیل به شکل‌های پیچیده‌ای شد و کم‌کم ...  بیشتر