غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی
غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131364.2084

چکیده
  گفتمان معنا، رویکردی جدید در ادبیات و زبان‌شناسی است که با تأثیرپذیری از داده‌های علم پدیدارشناسی، دریچه‌ای بدیع را در مطالعات نشانه‌شناسی می‌گشاید. در این رویکرد، نشانه‌معناها طی فرایند گفتمانی ...  بیشتر