تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر
تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر

یونس محمودزاده؛ علیرضا مظفری؛ بهمن نزهت

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115236.1557

چکیده
  در تفسیر اشعار فارسی به‌ویژه متونی مانند غزلیّات بیدل که برپایة ابهام هنری پدید آمده‌اند، گاهی شیوه‌های سنتی کارساز نیست و موجب خستگی خواننده می‌شود. کاربست روش جدید در تحلیل این‌گونه متون، سبب می‌شود ...  بیشتر