شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی
شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-114

https://doi.org/10.22108/liar.2018.109666.1326

چکیده
  هدف مقالة حاضر بررسی شیوه‌های طرح و بیان معنا در انوار سهیلی است. با در نظر گرفتن این نکته که نویسندگان نثر فنی از شیوه‌ها و ابزار مختلفی برای طرح و بیان معنا استفاده کرده‌اند، با بهره‌گیری از شیوة توصیفی‌تحلیلی ...  بیشتر