کاربست الگوی فصاحت کلمه در فرایند واژه‌گزینی در نگارش
کاربست الگوی فصاحت کلمه در فرایند واژه‌گزینی در نگارش

الهام سیدان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2018.110403.1361

چکیده
  نگارش ابزاری برای انتقال مفاهیم، اطلاعات و یافته‌هاست که در هر زبانی تابع قواعد و اصولی است. توجه به اصول نگارش و پرهیز از کاربست خطاهای نگارشی نیازمند تدوین دقیق و نظام‌مند اصول نگارش است. یکی از اصول ...  بیشتر