صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی
صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی

سهیل فتّاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22108/liar.2019.118501.1679

چکیده
  تاریخ بیهقی، روایت‌کنندة اوضاع و احوال خاندان غزنوی در زمان حکومت مسعود است. بیهقی در جای‌جای این تاریخ داستان‌وار کوشیده‌است گزارشی مستند و دقیق از رخدادها را به خواننده بدهد؛ اما گرایش او به شاعرانگی ...  بیشتر