تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح
تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح

مینا کاظمی؛ زهره نجفی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121461.1794

چکیده
  شعر مدحی آشکارترین نمونۀ شعر ایدئولوژیک در ادبیات کلاسیک فارسی است که در اصلی‌ترین کارکرد خود، حافظ منافع حاکمیت و تثبیت ­کنندۀ آن است. شاعران مدیحه‌سرا در مقام افرادی متعلق به نهاد قدرت، شعر به ­ویژه ...  بیشتر