سیر تحول تعریف تشبیب در آثار صاحب‌نظران متقدّم و متأخر فارسی و عربی و نقد آن تعاریف
سیر تحول تعریف تشبیب در آثار صاحب‌نظران متقدّم و متأخر فارسی و عربی و نقد آن تعاریف

سیده الهام حسینی سده؛ حسین آقاحسینی دهاقانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22108/liar.2018.111517.1405

چکیده
  در بررسی و تبیین ساختار قصیده، همواره به بخش‌های مختلف آن توجه شده است. قصیده به‌جز بخش اصلی، بخش‌هایی چون تشبیب، تخلّص و شریطه نیز دارد که همواره توجه اهل ادب را به خود جلب کرده است. تشبیب را باید راه ...  بیشتر