بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی
بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی

علی صباغی؛ طاهره میر هاشمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2022.132260.2106

چکیده
  بحث دستوری تنازع به این معناست که یک واژه یا گروه، در جمله‌های زبان فارسی، دو نقش داشته باشد. در مقالات و کتاب‌های دستور زبان فارسی، دربارة تنازع یا نقش دوسویه، ابهام و اختلاف‌نظر وجود دارد. در این گفتار، ...  بیشتر