معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه
معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه

حمیدرضا خوارزمی؛ سید امیر جهادی حسینی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126770.1963

چکیده
  صحیفۀ قاصریه سرودۀ غلامرضا قاصر کرمانی از شاعران دورۀ قاجاری، در پنج مقصد است: مقصد نخست به حسب حال نویسنده، مقصد دوم شهادت اطفال در حادثۀ عاشورا، به‌خصوص طفلان مسلم، عبدالله بن حسن و علی‌اصغر، مقصد ...  بیشتر