تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده‌کاهی لیچ
تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده‌کاهی لیچ

مرتضی محسنی؛ شهره شیرین کام؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ غلامرضا پیروز

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119840.1735

چکیده
  آشنایی‌زدایی که با هنجارگریزی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مکتب فرمالیسم است. در این مکتب به جای هرگونه توجه به علل زیبایی متن در بیرون از آن، بر خود متن تأکید می‌شود. توهّم اجتماعی این ...  بیشتر